قرمز سبز آبي خاکستري
آسمانها و زمين و فرشتگان و شب و روزبراي سه كس آمرزش مي طلبند : دانشمندان و دانشجويان و سخاوتمندان [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت