قرمز سبز آبي خاکستري
مؤمن نسبت به لغزش برادرش، مهربان و آسانگير است و [حقّ ] دوستي ديرين را رعايت مي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت